ckkl.net
当前位置:首页 >> 晏殊拼音 >>

晏殊拼音

有拼音的浣溪沙 [宋]晏殊如下面所示: huàn xī shā 浣溪沙 sòngyàn shū 宋 晏殊 yī qǔ xīn cí jiǔ yī bēi, qù nián tiān qì jiù tíng tái. xī yáng xī xià jǐ shí huí? 一曲新词酒一杯,去年天气旧亭台。夕阳西下几时回?wú kě nài hé huā luò q...

qīng píng lè 清平乐 sòng yàn shū 宋 晏殊 jīn fēng xì xì , yè yè wú tóng zhuì 。 金风细细,叶叶梧桐坠。 lǜ jiǔ chū cháng rén yì zuì , yī zhěn xiǎo chuāng nóng shuì 。 绿酒初尝人易醉,一枕小窗浓睡。 zǐ wēi zhū jǐn huā cán , xi...

原文: jiān jú chóu yān lán qì lù,luó mù qīng hán ,yàn zi shuāng fēi qù。 槛 菊 愁 烟 兰 泣 露,罗 幕 轻 寒, 燕 子 双 飞 去。 míng yuè bù ān lí hèn kǔ,xiá guāng dào xiǎo chuān zhū hù。 明 月 不 谙 离 恨 苦, 斜 光 到 晓 穿 ...

【原文】 破阵子·春景 作者:晏殊 燕子来时新社,梨花落后清明。 池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声。日长飞絮轻。 巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。 疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢。笑从双脸生。 【拼音】 pò zhèn zǐ ·chūn jǐng zuò zhě :yàn sh...

tà suō xíng 《踏莎行》 sòng yàn shū 宋 晏殊 xiǎo jìng hóng xī , fāng jiāo lǜ biàn , gāo tái shù sè yīn yīn jiàn 。 小径红稀,芳郊绿遍,高台树色阴阴见。 chūn fēng bù jiě jīn yáng huā , mēng mēng luàn pū xíng rén miàn 。 春风...

yan zi lai shi xin she ,li hua luo hou qing ming .chi shang bi tai san si dian ,ye di huang li yi liang sheng ,ri chang fei xu qing .qiao xiao dong ling nu ba,cai sang jing li feng ying.yi guai zuo xuao chun meng hao,yuan si ji...

破阵子 晏殊 燕子来时新社,梨花落后清明。 池上碧苔三四点,叶底黄鹂一两声,日长(cháng)飞絮轻。 巧笑东邻女伴,采桑径里逢迎。 疑怪昨宵春梦好,元是今朝斗草赢,笑从双脸生

yanzilaishixinshe,lihualuohouqingming.chishangbitaisansidian,yedihuangliyiliangsheng,richangfeixuqing.qiaoxiaodonglingnuba,caisangjinglifengying.yiguaizuoxuaochunmenghao,yuansijinzhaodoucaoying,xiaocongshuangliansheng.

晏殊——《蝶恋花》 【年代】:宋 【作者】:晏殊——《蝶恋花》 【内容】: 槛菊愁烟兰泣露, 罗幕轻寒, 燕子双飞去。 明月不谙离恨苦, 斜光到晓穿朱户。 昨夜西风凋碧树, 独上高楼, 望尽天涯路。 欲寄彩笺兼尺素, 山长水阔知何处。 【作者】...

作者背景: 晏殊:991~1055,字同叔,抚州临川(今江西人)七岁能文在真宗时以神童荐,赐进士出身。文章赡丽,尤工为词。有清人所辑《晏元献遗文》及《珠玉词》存世。其词主要承继晚唐、五代遗风,内容比较狭窄,多为遗兴娱宾而作。代表作有《浣...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ckkl.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com